Foreman (M&E Engineering)/ผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล M&E

Responsibilities

ผู้ควบคุมงาน
 • ควบคุมและติดตั้งงานระบบ M&E เพื่อประกอบอาคาร
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานของผู้รับเหมา
 • ประชุมแผนงานกับผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายอายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานระบบ M&E เช่น ไฟฟ้า หรือ ดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office: Word, Excel and PowerPoint และอื่นๆ)
 • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้

Apply for this Job