CAD Operator - Revit M&E/พนักงานเขียนแบบงานระบบ M&E

Responsibilities

 • เขียนแบบงานระบบ M&E
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบตามหลักวิศวกรรม
 • ประชุมแผนงานกับผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • เพศชายอายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • สามารถใชเโปรแกรม Auto CAD หรือ Revit ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเขียนแบบงานระบบ M&E เช่น ไฟฟ้า หรือ ดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล อย่างน้อย 0-2 ปี (ยินดีรับจบใหม่)
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office: Word, Excel and PowerPoint และอื่นๆ)
 • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้

Apply for this Job