นโยบายการใช้คุกกี้ / Cookie Policy

1. What is Cookie?

Cookie is a small text file containing parts of information saved in the browser you use on any device (such as your computer, smartphone or tablet). The server is able to read this cookie later on, much like memory of the webpage.

 • 1.1 Cookie allows us to collect and store your following information automatically.
 • 1.2 Internet domain and IP address.
 • 1.3 Your Internet browser and operating system.
 • 1.4 Date and time of your visit to the website.
 • 1.5 Address of other websites connecting to ours, and the page you visit to access and leave our website, along with content on the page you visit and duration you stay on the webpage.

1. คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

 • 1.1 การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
 • 1.2 อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • 1.3 ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
 • 1.4 วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • 1.5 ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และ หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

2. The benefit of cookies

Cookies help us know which part of our website/services that you use, which let us take that information to help improve our website and personalize our services. Cookies also save your settings, keeping it the same every time you enter our website, except for when you delete our cookies, which will reset every setting back to default.

2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้เราทราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้น และตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. How does Thai Semcon use cookies?

Thai Semcon uses cookies for the following purposes:

  • 3.1 To help remember information about your browser and settings. and help you to access the website services continuously and increase the experience and satisfaction of using the service.
  • 3.2 To help assess the performance and results of the website service that is not working well and should be improved.
  • 3.3 To collect and analyze information about your visits and use of website services that will help Thai SEMCON to understand what people are interested in.

3. ไทยเซ็มคอน ใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง

ไทยเซ็มคอน จะใช้คุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

  • 3.1 เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • 3.2 เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • 3.3 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้ ไทยเซ็มคอน เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร

4. Use of Cookies

  • Strictly necessary cookies. These are cookies that are required for the operation of the website, and include, for example, cookies that enable you to log into secure areas of the website.
  • Analytical/performance cookies. These cookies allow us to recognize and count the number of visitors and to see how visitors move around and use our website. These cookies are used for web enhancement and optimization purposes and to aggregate statistics on how our visitors reach and browse our websites. This helps us to improve the way our website works.
  • Functionality cookies. These are used to recognize you when you return to the website. This enables us to personalize our content for you, tailor the website for your needs and remember your preferences, for example, your choice of language or region, browsing font size.

4. การใช้งานคุกกี้

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์.

5. How to turn off cookies

  • 5.1 You can disable cookies. by setting your browser and set privacy settings to stop future collection of information by cookies. (More details can be studied from AboutCookies.org)
  • 5.2 However, some services on the website require the use of cookies. If you disable cookies, you may not be able to use some or all functions of the Services smoothly.

5. วิธีปิดคุกกี้

  • 5.1 ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)
  • 5.2 อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

6. Inquiry contacts

THAI SEMCON CO., LTD.

 • 252 SPE Tower, 15th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok, 10400
 • Telephone no. 02-044-7888
 • E-mail: hr@thaisemcon.co.th

6. ติดต่อสอบถาม

บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด

 • 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ : 02-044-7888
 • อีเมล : hr@thaisemcon.co.th