Date : September 26, 2016

Ending Training Program for Draftsman & Foreman 2015 - 2016

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่น้อง พนักงานเขียนแบบและโฟร์แมน ที่ผ่านการฝึกอบรมในหน้างานจริงเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ตามหลักสูตร Personal Training Assessment พร้อมกันน้องใหม่ในปีนี้ได้จบหลักสูตร 4 เดือนด้านวิชาการ พร้อมเข้าสู่การฝึกหน้างานอีก 1 ปี