Date : December 1, 2017

Triple Titles 2015-2016-2017 on the Nation Occupational Safety and Health award

บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างสูง ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานอีกหนึ่งครั้ง และนับว่าเป็นรางวัลที่สำคัญ 3 ปีติดต่อกัน 2015-2016-2017 ซึ่งตอกย้ำมาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัยในการทำงานของเรา อย่างแข็งแกร่งและเป็นผู้นำตลอดไป