Date : March 11, 2021

วันที่ 11 มีนาคม 2564 พิธีเปิดการฝึกอบรมสำหรับพนักงานผู้เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อเป็นพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานให้พร้อมสำหรับการนำพาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  โดยบริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมทั้งทางด้าน Soft skill  และด้าน Technical ที่หลากหลายด้าน ตามแต่ละสายงานของพนักงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ...