Date : March 7, 2022

วันที่ 7 มีนาคม 2565 พิธีเปิดการฝึกอบรมสำหรับพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการปรับตำแหน่งประจำปี 2565  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และเพิ่มความรู้ความสามารถของพนักงานให้พร้อมสำหรับการนำพาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  โดยบริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมทั้งทางด้าน Soft skill  และด้าน Technical ที่หลากหลายด้าน ตามแต่ละสายงานของพนักงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ...