Date : December 2, 2022

ในช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2565 บริษัทไทยเซ็มคอนได้ ทำความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้จัดหาหลักสูตรหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร The Future Leader Program ขึ้น เพื่อเป็นการเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่นำสมัยในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการ ผ่านการวิเคาระห์ Business Audit ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การตลาด การจัดการโครงการ การเงิน และการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กร นอกจากนั้นได้ส่งต่อไปเรียนรู้เพิ่มเติมที่ประเทศญี่ปุ่น