Date : August 10, 2023

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 บริษัทไทยเซ็มคอน ได้จัดงานพิธีลงเสาเข็ม เพื่อสร้างศูนย์กีฬาของทางบริษัท ณ ศูนย์ฝึกอบรม Technical Center จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์กีฬาฯ จะประกอบไปด้วย สนามฟุตซอล, สนามเเบดมินตันเเละสนามวื่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของพนักงาน  รวมทั้งยังใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย

โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Let's Play Sport ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงและสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดการแข่งขัน 2 ชนิดกีฬา ซึ่งประกอบไปด้วย มินิฟุตบอลและแบดบินตัน