Date : March 19, 2015

The HarmoNice Games, Thai Semcon's sport day

กีฬาสามัคคี เชื่่อมสัมพันธภาพ หลายร้อยชีวิตในไทยเซ็มคอนเป็นหนึ่ง เต็มไปด้วยสีสัน ความสนุกสนาน ครื้นเครงเช้าจรดเย็น จะสุขจะทุกข์เราจะไปด้วยกัน