Date : September 18, 2015

การเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม จากท่านคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิค 7 สถาบัน

บริษัท ไทยเซ็มคอน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคชั้นนำของประเทศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมงานวิศวกรรมระบบติดตั้งงานสาธารณูปโภค M&E Engineering ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการต่อยอดทางวิชาการ อันเป็นการพัฒนาบุคคลากรของประเทศเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

  • 1. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
  • 2. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
  • 3. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
  • 4. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
  • 5. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  • 6. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  • 7. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี