Date : January 22, 2019

Thai Semcon Sport day : FIT & FUN 2019

ในวันที่ 22 มกราคม 2562 บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงได้รณรงค์ให้มีการออกกำลังกายในทุก ๆสัปดาห์ โดยแต่ละหน่วยงานจะกำหนดวันที่ทำกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยกัน โดยบริษัทฯ มองว่าสิ่งสำคัญคือ สุขภาพที่ดีของพนักงาน จะส่งผลต่อคุณภาพและบริการในการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา จึงส่งเสริมให้พนักงานหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพียงครั้งนี้เท่านั้น แต่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรอย่างยั่งยืนโดยในปีนี้ เราได้จัดกิจกรรม Thai Semcon Sport day: Fit & Fun 2019 ขึ้น เพื่อเป็นการยืนยันถึงความคาดหวังของบริษัทในการที่อยากจะเห็นพนักงานของเราทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง