Date : September 13, 2021

บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด ได้เปิดพิธีต้อนรับสมาชิกใหม่ในตำแหน่งวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งพนักงานใหม่ของเราจะต้องผ่านหลักสูตรอบรมอย่างครบถ้วน ก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงในแต่ละโครงการ..โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาตรการณ์ต่าง ๆ ในการรับพนักงานใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อ COVID-19..