Date : July 10, 2023

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 บริษัทไทยเซ็มคอน จำกัด ได้จัดกิจกรรมต้อนรับพนักงาน Engineer และ Safety Officer ประจำปี 2566 โดยทุกคนผ่านกระบวนการในการคัดสรรอย่างเข้มข้น  จนได้สมาชิกที่มีความรูู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเติบโตในสายวิศวกรรมงานก่อสร้าง  ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการสร้างผู้นำในอนาคตของบริษัท