Date : October 12, 2022

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 บริษัทมีการจัดงานมอบวุฒิบัตรสำหรับพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร Personal Training Assessment ซึ่งเป็นการฝึกอบรมระยะเวลา 1 ปีเต็ม พนักงานใหม่ทุกท่านจะได้รับความรู้เริ่มตั้งแต่ขั้นนพื้นฐานจนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของงานวิศวกรรมงานระบบ จากผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมงานระบบ มีทั้งผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอก เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า บุคคลากรของบริษัทฯ จะเป็นผู้ที่มีความรู้มากเพียงพอ สำหรับการให้บริการกับลูกค้าของเรา