Date : Febuary 8, 2022

บริษัท ไทยเซ็มคอน ได้สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคหลายแห่ง ทั้งโซน ภากลาง,เหนือ และ ภาคอีสาน อาทิเช่น วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี,  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี, วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท, วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย, วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นต้น โดยในแต่ละปี บริษัทฯ จะไปพบน้อง ๆ เพื่อแนะแนวการประกอบอาชีพของนักศึกษาจบใหม่..เพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับชีวิตการทำงาน...